Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.

Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący: ZABA Justyna Zabrzyńska, ul. Falkowska 17, 33-300 Nowy Sącz. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: zaba.kontakt@gmail.com.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.

Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu drogą mailową na adres zaba.kontakt@gmail.com.

Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy zaba.kontakt@gmail.com przed jego upływem.

Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.

Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar.  Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.

Koszty zapakowania zwracanego towaru ponosi Zamawiający.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

Formularz zwrotu – Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie odstąpienia od zawartej umowy/dot. reklamacji

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

       (adres osoby składającej pismo)

 

 

ZABA JUSTYNA ZABRZYŃSKA                                        

UL. FALKOWSKA 17

33-300 NOWY SĄCZ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

  1. Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………….
  2. Przedmiot umowy …………………………………………………………………………………………..

 

 

……………………………

Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

 

ZABA JUSTYNA ZABRZYŃSKA                                        

UL. FALKOWSKA 17

33-300 NOWY SĄCZ

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

  1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………………….. ;
  2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

……………………………

Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.